Sekretariát

Provozní doba: Úterý-Pátek 7:30-12:30 hod.

Zapůjčování/vracení přístrojů, resp. studijních pomůcek: Úterý, Čtvrtek 8:00-12:00 hod. (výškoměr Silva Clino Master, vlhkoměr, luxmetr, klíč k určování dřevokazných hub)

Odpovědný pracovník: Jana Nováková


 Aktuality:

 

 • Dne 20.4.2024 se studenti třetího a čtvrtého ročníku oboru Realizace a správa zeleně zúčastnili celodenní exkurze po brněnských realizacích děl zahradní a krajinářské tvorby. První průvodce Ing. Petr Förchtgott provedl studenty "svým" Parkem pod Plachtami a nově vznikajícím Parkem Kamenný vrch (dílo Zahrady Olomouc), Ing. Jitka Dostalová povyprávěla o vegetačních úpravách intenzivní střešní zahrady v areálu Titanium, perfektně udržovanými výsadbami provedl v areálu Vlněny Ing. Stanislav Schwarz a celá exkurze byla zakončena na rozkvetlém Moravském náměstí se zástupcem realizační firmy Kavyl. Exkurzi pořádal Ústav biotechniky zeleně. Děkujeme všem průvodcům, studentům i kolegům za hojnou účast.
    

 • Ústav biotechniky zeleně ZF MENDELU byl opět úspěšný v 1. veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích k Programu NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 – 2030, financovanému Ministerstvem kultury ČR, a v letech 2023-2027 budeme řešit dva nové projekty: „Významná a neřešená témata krajinářské architektury“ (pod vedením hlavního řešitele doc. Ing. Lukáše Štefla, Ph.D.; příjemcem je MENDELU) a „Identifikace, interpretace a typologie hmotné struktury památek zahradního umění“ (pod vedením doc. Ing. Tatiany Kuťkové, CSc.; příjemcem-koordinátorem je NPÚ, příjemcem je MENDELU). O řešení a následných výstupech z těchto projektů budeme odbornou veřejnost průběžně informovat.

 • Vyšly nové monografie HORTUS CAPTUS. Okrasné zahradnictví a zahradně-architektonická tvorba v letech 1939-1989 a I za totality vznikaly krásné zahrady. Jedná se o výstupy projektu "Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky". Informace o možnosti zakoupení zde.

 • Řešení projektů NAKI II "Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče" a "Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky" bylo koncem roku 2022 ukončeno.

 • V rámci projektu NAKI II "Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče" vznikl v roce 2022 software SOFTSORT – sortimenty rostlin, oranžerie a zahradníci, který je dostupný na adrese www.softsort.cz. Software je zaměřen na práci s dobovými sortimenty rostlin a na zobrazování zjištěných kartograficky zpracovatelných informací ze všech výzkumných témat projektu, a to ve třech modulech: Dobový sortiment rostlin (včetně podrobných popisů a uvedení nejpěstovanějších dobových odrůd v různých časových obdobích, u většiny případů doplněno i grafickými přílohami, dobovými ilustracemi či herbářovými položkami); Historické oranžerie a sbírkové skleníky (popis objektů pro přezimování a pěstování rostlin, z nichž u většiny byl proveden terénní průzkum, u části následovala také dokumentace, pasportizace a identifikace jejich památkových hodnot a zde pěstovaných rostlin); Zahradníci a další osobnosti zahradnického oboru (tvůrčí osobnosti, které se v historii podílely na tvorbě kompozic současných památek zahradního umění, a to včetně zpřístupnění dostupných údajů o působeních a jiné činnosti těchto subjektů).

 • V rámci projektu NAKI II "Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky" vznikl v roce 2022 software Zahradní a krajinářská tvorba mezi léty 1939 až 1989 v ČR: Webový geografický informační systém městských parků a zahrad, který je dostupný na adrese www.totalitniparky.cz. Jedná se o nástroj využitelný pro poznání a ochranu objektů zahradní a krajinářské architektury z období let 1939 až 1989, které mohou představovat ohrožený segment památek zahradního umění. Tento nástroj umožňuje vyhledávání zájmových objektů a jejich zobrazení na různých mapových podkladech. Vyhledávání objektů je realizováno na základě multikriteriálních atributů.

 • Netradiční interaktivní výstava Za(u)jatí rostlinami aneb příběh rostlin, kterou jste mohli zdarma navštivit v lednickém zámku do 30. září 2022, je i nadále přístupná virtuálně na www.pribehrostlin.cz. Více informací zde. Jedná se o výstup projektu NAKI II „Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče“. Kritický katalog z výstavy je dostupný také zde. • V roce 2021 vznikly na ústavu biotechniky zeleně v rámci projektu NAKI II "Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče" 2 specializované mapy s odborným obsahem (Návrh souboru opatření u porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění a Historické oranžérie a sbírkové skleníky na území ČR, jejich typologie a památkové hodnoty) a 4 schválené metodiky (Použití květinových aranžmá v historických interiérech, Metodika obnovy květinového záhonu, Použití rostlin v historických interiérech a Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče).
  V rámci projektu NAKI II "Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky" vznikly v roce 2021 také 2 specializované mapy s odborným obsahem: Vývoj kompozice vybraného segmentu objektů a Mapa objektů navržených k památkové ochraně (zatím jsou obě ve schvalovacím řízení).

 • Počátkem listopadu studenti 2. ročníku studijního programu Realizace a správa zeleně v předmětu Praktika I. vysazovali stromy na Špilberku. Perfektní odborné vedení při výsadbě a následná přednáška byly připraveny příspěvkovou organizací Veřejná zeleň města Brna.

 • V pořadu Interview ČT24 (12. 6. 2021) propaguje náš kolega doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. krajinářskou architekturu.

 •  Ústav biotechniky zeleně v letním semestru 2021 nabídl studentům i odborné veřejnosti on-line přednášky z předmětu Seminář ústavu biotechniky zeleně, zaměřený na vybraná témata krajinářské architektury. Tento seminář je specifický tím, že témata si volí studenti sami. Studenti si připravili pod vedením garanta svoji přednášku na základě zpracované rešerše. O tomto tématu následně diskutovali, někdy ještě za přítomnosti přizvaného experta. Letošní témata jsou uvedena v přehledu zde (PDF), samotné vybrané přednášky najdete v sekci Výukové materiály.

 • Už jste viděli novou interaktivní on-line mapu průzkumu šiřšího souboru objektů (záhonů), která je součástí výstupu Obnova květinových záhonů v modelových objektech památek zahradního umění (typu specializovaná mapa s odborným obsahem) našich kolegů paní doc. Kuťkové a ing. Klasové? Mapa vznikla v rámci projektu NAKI II "Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče.

 • Od září roku 2020 jsme na ústavu biotechniky zeleně přivítali tři nové kolegy: Ing. Janu Drochytkovou, Bc. Ing. Janu Šimečkovou a Ing. Pavla Borusíka, Ph.D.

 • Ani v letošním roce naše pracoviště na projektech nezahálí :-) Během letošního byl v rámci řešení projektu NAKI II "Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republikyúspěně schválen výstup typu Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap): Mapa identifikovaných a hodnocených objektů.
 • Metodiku hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče, vytvořenou v rámci řešení projektu NAKI II "Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče", jsme vydali tiskem.
 • V rámci řešení projektu NAKI II "Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče" byl již schválen výstup typu Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap): Analýza stavu porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění a výstup typu metodika (NmetS): Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče. V procesu schvalování je dále výstup typu Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap): Obnova květinových záhonů v modelových objektech památek zahradního umění.

  Ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR, v. v. i. pak v rámci projektu NAKI II "Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny" vznikl i výstup typu Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap): Role vybraných taxonů nepůvodních dřevin v památce zahradního umění.

 • Sborník z konference

  Prvním z mnoha plánovaných výstupů projektu Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989  na území České republiky, který je financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAK II) Ministerstva kultury je recenzovaný sborník příspěvků z proběhlé konference Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I. (30. a 31. 10. 2018, ZF MENDELU, Lednice). Stejnojmenný sborník na 284 stranách přináší 26 článků od 24 autorů, kteří se věnují historii zahradně-architektonické tvorby 20. století. Hlavní důraz je kladen na období totality (1948–1989), a to v kontextu širších oborových souvislostí (výzkumnictví, školkařství a produkce okrasných rostlin, školství, zakládání a údržba zeleně, památková péče, architektura a urbanismus). Ve sborníku, který editorsky připravil hlavní řešitel projektu za ZF MENDELU, Ing. Roman Zámečník, Ph.D., se můžete seznámit např. s příspěvky profesorů Ivara Otruby, Jiřího Marečka a Jána Supuky, docentů Pavla Šimka, Jiřího Uhra a Petra Salaše, inženýrů Jiřího Fingera, Drahoslava Šonského, Evy Damcové, či Zdeňka Nováka a mnohých dalších výzkumných a pedagogických pracovníků, památkářů, teoretiků a historiků architektury, zahradníků a zahradních a krajinářských architektů.

 • Nový akademický rok 2019/2020 jsme na ústavu s potěšením zahájili přivítáním čtyř nových doktorandů v prezenční formě studia: ing. Júlii Bobríkovou, ing. Annu Faltýnkovou,  ing. Veroniku Klímovou a ing. Sebastiana Lodera. Přejeme jim hodně úspěchů v jejich studiu a příjemné studijní zázemí.

 • S potěšením si dovolujeme oznámit, že výsledek kolegů z našeho ústavu „Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky“ (výsledek typu Nmetc-Metodiky certifikované oprávněným orgánem) byl v rámci Motivačního programu Zahradnické fakulty MENDELU pro rok 2019 vybrán mezi 10 % nejlepších výsledků uznaných za rok 2017. 

 

 • Roman Zámečník, výzkumný pracovník Ústavu biotechniky zeleně se 7. a 8. května zúčastnil tradiční mezinárodní konference „Forum Building Science 2019“ na Donau-Universität Krems v Rakousku. Konference se nesla v duchu hlavního tématu „Stávající budovy připravené pro budoucnost: změna klimatu – společnost – digitalizace“ (blíže zde). Roman Zámečník vystoupil v druhém bloku konference „Společnost a životní prostor“ s příspěvkem „Úloha veřejných zelených ploch v socialistických městech“, ve kterém představil ústavem aktuálně řešený výzkumný projekt Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů mezi léty 1939–1989 v České republice. Prezentoval dílčí výsledky projektu. Blíže se věnoval krajinářské architektuře u nás během socialismu (1948–1989). Představil významné osobnosti (Ivar Otruba, Otakar Kuča, Drahoslav Šonský) a jejich díla z tohoto období (městské parky, sídlištní celky, botanické zahrady aj.). Prezentace je v zkrácené verzi ke stažení zde. Z konference bude v roce 2019 vydána rakousko-česká souborná monografie příspěvků. 

 • Před Vánoci jsme na našem ústavu stihli vydat certifikovanou Metodiku hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče, autorů Miloše Pejchala a Pavla Šimka. Prezentovali jsme ji na konferenci "Dny zahradní a krajinářské tvorby" v Luhačovicích, pořádané Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, tentokrát v duchu tématu "100 let minulých a 100 let budoucích".

 • Kolega z našeho ústavu Přemysl Krejčiřík se jako jeden z řečníků zúčastnil akce TEDx v Plzni - konference, společenské události a jedinečného setkání v jednom. Obnovil zahradu vily Tugendhat, zámecké parky na Sychrově nebo v Lednici a vrací vodu do mrtvých ramen řek. Jak se tvoří krajina? To vám poví krajinářský architekt Přemysl Krejčiřík. Více o Přemyslovi a dalších řečnících na www.tedxplzen.cz, samotné video pak zde.

 • Vernisáž Výstavy výkresů prvorepublikových zahradních architektů v Senátu parlamentu ČR - ve výstavních prostorách Senátu Parlamentu České republiky (Valdštejnský Palác v Praze) byly u příležitosti oslav stého výročí vyhlášení samostatného Československého státu vystaveny reprodukce plánů zahradních mistrů první republiky Františka Thomayera, Josefa Vaňka, Josefa Minibergra a Josefa Kumpána. Vernisáž výstavy Národního zemědělského muzea a Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, za účasti senátora Jaroslava Doubravy, historika moderní architektury prof. Vladimíra Šlapety, výzkumného pracovníka ZF MENDELU Romana Zámečníka a dalších se uskutečnila 2. 10. 2018. Výstava  byla v Senátu vystavena do 15. 10. 2018. Další informace zde, fotografie z akce zde.

 • V Senátu Parlamentu České republiky (Valdštejnský palác v Praze) se 25. září 2018 uskutečnilo slavností uvedení knihy Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci autorů Šárky Steinové, Romana Zámečníka, Stanislavy Ottomanské a kol., kterou vydalo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Kniha byla vydána ke stému výročí vyhlášení samostatného Československého státu. Uvedení knihy se zúčastnili významní hosté nejenom z Mendelovy univerzity v Brně a Národního zemědělského muzea, ale také např. z Kanceláře prezidenta republiky či Ministerstva kultury.

 • Ing. Denisa Andonovová, absolventka Zahradnické fakulty MENDELU, získala první místo v soutěži diplomových prací Věda pro zemi vyhlašovanou Národním zemědělským muzem. Téma diplomové práce je Zahrady pro gastronomické využití a jejím vedoucím práce byl Přemysl Krejčiřík z ústavu biotechniky zeleně ZF MENDELU. Gratulujeme :-D Více informací zde
 • Děkujeme všem účastníkům i přednášejícím za účast na konferenci Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I., která se uskutečnila na Zahradnické fakultě MENDELU se sídle v Lednici ve dnech 30.-31.10.2018. Další informace o konferenci zde.

 • V XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musealis 2017 získala v kategorii Muzejní publikace roku 2017 skvělé II. místo publikace „Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci“ autorů Stanislava Ottomanská, Šárka Steinová, Roman Zámečník (eds.), vydaná jako jeden z výstupů projektu NAKI „Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky". Kniha byla vydána Národním zemědělským muzeem v Praze, které sté výročí vyhlášení samostatné Československé republiky oslavilo publikací, která je výsledkem pětiletého výzkumu věnovaného analýze a vývoji zahradní a krajinářské architektury u nás v tomto období. Představuje zahradně-architektonickou tvorbu, zahradnictví a zahradnické závody, zahradnické školství, příslušná periodika a školkařství.

 • Náš ústav byl opět úspěšný v nové soutěži projektů NAKI, financované Ministerstvem kultury ČR, a v letech 2018–2022 budeme řešit pod vedením hlavního řešitele Ing. Jiřího Martinka, Ph.D. projekt pod názvem „Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče“ a pod vedením Ing. Romana Zámečníka, Ph.D. projekt „Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky“. O řešení a následných výstupech z těchto projektů budeme odbornou veřejnost průběžně informovat.

 • Koncem roku 2017 náš ústav dokončil projekt NAKI „Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky“, řešený v letech 2013–2017. Mezi výstupy, na nichž se naše pracoviště podílelo, byly mj. 6 x monografie, 4 x certifikovaná metodika, 5 x specializovaná mapa s odborným obsahem, výstava, příspěvky ve sborníku z konference a řada odborných článků. Podrobnější informace včetně výstupů projektu najdete zde.

 • V rámci projektu "Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky", řešeného na našem pracovišti, vznikl výstup typu software: Nástroj pro prostorovou analýzu kompozice zahrad a stanovení rozsahu nutné péče. Přístupný je na adrese www.zahradweb.cz. Datová základna vychází z výsledků terénních průzkumů, analýzy plánové dokumentace a studia značného rozsahu dobových dokumentů a publikací. Odborné veřejnosti jsou tato data zpřístupněna vytvořením oborově specifického softwarového nástroje, který především umožňuje několika úrovňovou analýzu objektů a v nich zastoupených skladebných prvků (vegetačních i technických) - modul "Objekty a prvky". Nad datovou základnou skladebných prvků byl vytvořen nadstavbový modul "Péče o objekty", který obsahuje návrh udržovací péče pro vegetační prvky. Soubor vegetačních prvků byl odvozen ze studia plánové dokumentace a dobové odborné literatury. Technologie péče odpovídá současným názorům při respektování dobových specifik. Nově byl doplněn modul "Sortimenty".

 • Můžete sledovat také naše facebookové stránky: https://www.facebook.com/biotechLednice/

 

Leták o zaměření ústavu si můžete stáhnout zde.