Vědecko-výzkumná a umělecká činnost ústavu je zaměřena především na aplikovaný výzkum v oblasti obnovy památek zahradní a krajinářské architektury. Trvalá pozornost je věnována bylinným i dřevinným vegetačním prvkům, především hodnocení dendrologického potenciálu objektů zeleně nebo tvorbě nových letničkových či travino-bylinných směsí a jejich použití. Specifickou formou výzkumu je v oboru ZaKA rovněž autorizovaná projekční činnost.

Konkrétní výzkumné projekty Ústavu biotechniky zeleně naleznete v Univerzitním informačním systému pod následujícím odkazem: Projekty - Ústav biotechniky zeleně ZF

V letech 2023-2027 je ústav biotechniky zeleně Zahradnické fakulty MENDELU řešitelem dvou projektů NAKI III, financovaných Ministerstvem kultury ČR, a to projektu „Významná a neřešená témata krajinářské architektury“ (pod vedením hlavního řešitele doc. Ing. Lukáše Štefla, Ph.D.; příjemcem je MENDELU) a projektu „Identifikace, interpretace a typologie hmotné struktury památek zahradního umění“ (pod vedením doc. Ing. Tatiany Kuťkové, CSc.; příjemcem-koordinátorem je NPÚ, příjemcem je MENDELU).

V letech 2018-2022 je ústav biotechniky zeleně Zahradnické fakulty MENDELU řešitelem dvou projektů NAKI II, financovaných Ministerstvem kultury ČR, a to projektu „Opomíjená témata krajinářské architektury pro potřeby památkové péče“ (pod vedením hlavního řešitele Ing. Jiřího Martinka, Ph.D.) a projektu „Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky“ (pod vedením Ing. Romana Zámečníka, Ph.D.).

V letech 2013-2017 byl ústav biotechniky zeleně Zahradnické fakulty MENDELU spoluřešitelem projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky (kód projektu: DF13P01OVV003), na jehož řešení se spolu s koordinátorem projektu, Národním zemědělským muzeem Praha, podílel. Podrobnější informace můžete najít přímo na stránkách informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Náš projekt se v hodnocení podávaných projektů umístil na třetím místě.

V letech 2010-2013 byl na Zahradnické fakultě MENDELU řešen projekt Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici (reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084), spadající pod operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl zaměřen na dosažení vyšší efektivnosti vzdělávacího procesu realizací moderních forem podpory ve vzdělávacím procesu na ZF. Tím došlo ke snadnějšímu překonání obtížnosti vybraných studijních témat, jejichž výběr prochází svým rozsahem a komplexností napříč všemi studijními obory, a tím i ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti absolventů. Z výstupů shrňme mj. portál Taxon Web, digitalizace převážně historických publikací a plánové dokumentace ze zahradnického oboru zpřístupněné on-line v systému Kramerius, aplikace LedWeb pro studium sortimentů na příkladu lednického parku či digitální a tištěné postery se zahradnickou tematikou prezentované mj. na LCD panelech v areálu fakulty.

V letech 2011-2015 byl mj. na našem pracovišti na Zahradnické fakultě MENDELU společně se spoluřešitelem s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci řešen projekt Metody a nástroje krajinářské architektury pro rozvoj území (kód projektu: DF11P01OVV019) programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Podrobnější informace můžete najít přímo na stránkách informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.