Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky

 

Projekt Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)  (2016 - 2022), financovaný Ministerstvem kultury ČR.

Identifikace projektu dle CEP: DG18P02OVV044

Doba řešení: 1. 3. 2018–31. 12. 2022

Řešitelská pracoviště:

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Odpovědný řešitel projektu za MENDELU: Ing. Roman Zámečník, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
Odpovědný řešitel projektu za VÚGTK: ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Th.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

 

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je vyhodnotit zahradně-architektonickou tvorbu v období totalitních režimů (1939–1989) na území České republiky, posoudit dochované dílo, ověřit, zda je dostatečně chráněno v rámci platných předpisů, případně navrhnout zjištěná díla k ochraně, vytvořit soubor nástrojů péče o tuto specifickou součást národního kulturního dědictví. Zahradně-architektonická tvorba je vnímána včetně přesahu do oblasti oborového výzkumu, školství, šlechtění a školkařtví, u kterých nebyl doposud kriticky vyhodnocen přínos a vliv na utváření veřejného prostoru jako významného fenoménu kultury naší společnosti. Součástí oborové scény byla rovněž řada profesních organizací, jejichž činnost představuje doposud nevytěžený potenciál s možností jeho využití pro řešení aktuálních témat. Osobní archivy konkrétních praktikujících architektů nejsou zpracovány a přitom představují nenahraditelný badatelský potenciál tolik nutný pro zachování a péči o dochované díla krajinářské architektury. Cílem projektu je shromáždit (a často zachránit) předmětné zdroje informací, kriticky je vyhodnotit a zpřístupnit je pro jejich další využití. Projekt řeší globální cíl č. 2 „Kulturní dědictví“ a to v jeho specifickém cíli: č. 2.1 „Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými hodnotami“ v následujících dílčích tematických prioritách: b) výzkum a vývoj nástrojů pro identifikaci, dokumentaci a evidenci nemovitého a movitého kulturního dědictví s využitím nových technologií, které posílí integraci ekonomického uplatnění kulturního dědictví ve společnosti a zvýší aktivní podíl na rozvoji národní identity jako součásti evropského kulturního prostředí f) výzkum a vývoj metodik a nástrojů pro identifikaci kulturních hodnot krajiny a pro hledání prosperity kulturní krajiny, pro zachování odkazu českého zahradního umění a krajinářské architektury, pro specifikaci rozvojových strategií a režimu péče o historické zahrady a významné objekty krajinářské architektury.

  

Aplikované výstupy projektu:

Název výstupu

Typ výstupu

Původce

Stav

Mapa identifikovaných a hodnocených objektů

Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap) MENDELU 

Schváleno. Schvalovací orgán: Ministerstvo kultury ČR, schvalovací dopis č. j. MK 59302/2020 OVV ze dne 3. 11. 2020.

Umístění:

Mapa 1 – Morava (PDF, 15 MB)
Mapa 2 – Čechy (PDF, 15 MB)
Mapa 3 – Praha (PDF, 15 MB)
Popis metod a výsledků

Citace:

ZÁMEČNÍK, Roman a Pavel BORUSÍK. Mapa identifikovaných a hodnocených objektů. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2020.

Vývoj kompozice vybraného segmentu objektů

Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap) MENDELU 

Schváleno. Schvalovací orgán: Ministerstvo kultury ČR, schvalovací dopis č. j. MK 57707/2021 OVV ze dne 8. 10. 2021.

Umístění:

Mapa 1 - Park nemocnice TGM Hodonín (PDF, 5 MB)
Mapa 2 - Nádvoří stanice metra Malostranská v Praze (PDF, 4 MB)
Mapa 3 - Zámecká zahrada v Miloticích (PDF, 5 MB)
Mapa 4 - Chvojkovy lomy v Plzni (PDF, 5 MB)
Mapa 5 - Park Střed v Mostě (PDF, 4 MB)
Mapa 6 - Zahrada zámku Kratochvíle u Netolic (PDF, 4 MB)
Mapa 7 - Havlíčkovo náměstí v Žatci (PDF, 4 MB)
Mapa 8 - Zahradně-architektonická úprava části Letenských sadů a svahu pod Letenskými sady v Praze (PDF, 16 MB)
Mapa 9 - Park přátelství v Praze (PDF, 25 MB)
Mapa 10 - Park Severní terasa (Laguna) v Ústí nad Labem (PDF, 25 MB)
Mapa 11 - Zámecká zahrada v Praze-Troji (PDF, 5 MB)
Mapa 12 - Sady 1. máje v Šumperku (PDF, 22 MB)
Mapa 13 - Královská obora Stromovka, centrální část (PDF, 23 MB)
Popis metod a výsledků

Citace:

ZÁMEČNÍK, Roman a Pavel BORUSÍK. Vývoj kompozice vybraného segmentu objektů. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2021.

Mapa objektů navržených k památkové ochraně

Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap) MENDELU Schváleno. Schvalovací orgán: Ministerstvo kultury ČR, schvalovací dopis č. j. MK 76293/2021 OVV ze dne 2. 12. 2021.

Umístění:

Mapa 1 - Prostorová analýza objektu Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně (PDF, 6 MB)
Mapa 2 - Prostorová analýza objektu Park nemocnice TGM v Hodoníně (PDF, 5 MB)
Mapa 3 - Prostorová analýza objektu Jižní svah se souborem soch Jana Šimka v Lázních Jeseník (PDF, 5 MB)
Mapa 4 - Prostorová analýza objektu Zahradně-architektonická úprava části Letenských sadů a svahu pod Letenskými sady v Praze (PDF, 16 MB)
Mapa 5 - Prostorová analýza objektu Park přátelství v Praze (PDF, 25 MB)
Příloha 1 - Návrhy na prohlášení věcí za kulturní památky (PDF, 8 MB)
Příloha 2 - Prostorová analýza objektů navržených k památkové ochraně – tabulková část (PDF, 47 kB)
Popis metod a výsledků

Citace:

ZÁMEČNÍK, Roman a Pavel ŠIMEK. Mapa objektů navržených k památkové ochraně. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2021.

Metodika identifikace kulturních funkcí lesních porostů

Schválená metodika (NmetS) VÚGTK

Schváleno.
Schvalovací orgán: Ministerstvo kultury ČR, schvalovací dopis č. j. MK 15945/2022 OVV ze dne 15. 3. 2022.
Osvědčení č. 241

Umístění: https://invenio.nusl.cz/record/456662/files/ 

Citace:

BORUSÍK, Pavel. Metodika identifikace kulturních funkcí lesních porostů. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v.v.i., 2021. ISBN 978-80-85881-52-3.

Metodika poznání vývoje kompozice objektů zahradní architektury analýzou leteckých snímků

Schválená metodika (NmetS) VÚGTK

Schváleno.
Schvalovací orgán: Ministerstvo kultury ČR, schvalovací dopis č. j. MK 15572/2022 OVV ze dne 28. 3. 2022.
Osvědčení č. 242.

Umístění: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-456663 

Citace:

DROZDA, Jiří a Václav ŠAFÁŘ. Metodika poznání vývoje kompozice objektů zahradní architektury analýzou leteckých snímků. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v.v.i., 2021. ISBN 978-80-85881-53-0.

Zahradní a krajinářská tvorba mezi léty 1939 až 1989 v ČR: webový geografický informační systém městských parků a zahrad
Software (R) MENDELU 

Odevzdáno.

Umístění:

http://www.totalitniparky.cz

Citace:

ZÁMEČNÍK, Roman, Pavel SEDLÁŘ a Martin VLK. Zahradní a krajinářská tvorba mezi léty 1939 až 1989 v ČR: webový geografický informační systém městských parků a zahrad [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2022.  [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: http://www.totalitniparky.cz

 

Monografie:

STEINOVÁ, Šárka a Roman ZÁMEČNÍK. I za totality vznikaly krásné zahrady = Beautiful gardens were created even under totalitarian regimes. Kritický katalog. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., 2022. ISBN 978-80-85881-55-4.

Informace o možnosti zakoupení

STEINOVÁ, Šárka a kol. HORTUS CAPTUS. Okrasné zahradnictví a zahradně-architektonická tvorba v letech 1939–1989. Praha: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., 2022. ISBN 978-80-85881-54-7.

Informace o možnosti zakoupení

 

Sborník z konference:

 

 

ZÁMEČNÍK, Roman, ed. Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I. Praha; Brno: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.; Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta,  2019. ISBN 978-80-85881-44-8.

Obsah

Příspěvky ve sborníku:

ZÁMEČNÍK, Roman a Pavel ŠIMEK. Zahradně-architektonická tvorba v období totalitního režimu v 2. polovině 20. století na území České republiky. In: Architektura v perspektivě 2018: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 2018, s. 83–86. ISBN 978-80-248-4236-3. (RIV)

UHER, Jiří. Trvalkové sortimenty v českých školkách za protektorátu a za železnou oponou. In: ZÁMEČNÍK, Roman, ed. Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I. 1. vyd. Praha; Brno: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.; Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 236-244. ISBN 978-80-85881-44-8.

ZÁMEČNÍK, Roman a Pavel ŠIMEK. Význam zahradně-architektonických úprav socialistických měst. In: SVOBODA, Petr a Martin ŠOLC, ed. Panelová sídliště: revitalizace vs. ochrana hodnot = Plattenbausiedlungen : Revitalisierung vs. Bewahrung der Werte. Brno: Národní památkový ústav, 2019, s. 58-75. ISBN 978-80-7480-134-1. (RIV)

ZÁMEČNÍK, Roman a Pavel ŠIMEK. Dosud nevytěžený potenciál zahradně-architektonických děl z období totalitních režimů. In: Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. 1. vyd. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2019, s. 142-151. ISBN 978-80-85881-44-8. (RIV)

ZÁMEČNÍK, Roman a Pavel ŠIMEK. Krajinářská architektura období socialismu - osobnosti a jejich díla. In: Architektura v perspektivě 11. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2019, s. 118-129. ISBN 978-80-248-4331-5. (RIV)

 

STEINOVÁ, Šárka. Výstavba sídlišť a veřejná zeleň v letech 1949–1953 (úvodní studie). In: ZÁMEČNÍK, Roman, ed. Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. 1. vyd. Praha; Brno: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.; Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 118-127. ISBN 978-80-85881-44-8. (RIV)

KŘESADLOVÁ, Lenka. Metodické přístupy k rekonstrukcím historických zahrad ve 20. století. In: ZÁMEČNÍK, Roman, ed. Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. 1. vyd. Praha; Brno: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.; Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 166-175. ISBN 978-80-85881-44-8. (RIV)

ŠONSKÝ, Drahoslav. Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. In: ZÁMEČNÍK, Roman, ed. Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. 1. vyd. Praha; Brno: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.; Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 58-69. ISBN 978-80-85881-44-8. (RIV)

ŠONSKÝ, Drahoslav. Komplexní sadovnický útvar v Bratislavě (ZARES) a jeho zahradně-architektonické souvislosti v letech 1959–1970. In: ZÁMEČNÍK, Roman, ed. Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. 1. vyd. Praha; Brno: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.; Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 76-83. ISBN 978-80-85881-44-8. (RIV)

OTRUBA, Ivar. Želešické začátky – Zahradní architektura Želešice, oddělení Státního statku Brno, n.p. In: ZÁMEČNÍK, Roman, ed. Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Česloslovensku I. 1. vyd. Praha; Brno: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.; Mendelova univerzita v Brně, 2019, s. 70-75. ISBN 978-80-85881-44-8. (RIV)

Recenzované odborné články:

ZÁMEČNÍK, Roman a Pavel ŠIMEK. Zahradně-architektonická tvorba z let 1948–1989 v České republice – objekty navrhované k památkové ochraně. Zprávy památkové péče. 2021, roč. 81, č. 4, s. 419–433. ISSN 1210-5538.

 

STEINOVÁ, Šárka. Počátky zahradnických komunálních podniků. Zahradnictví. 2022, roč. XXI, č. 4, s. 10-12. ISSN 1213-7596.

Výstavy – specifický výsledek programu NAKI

  • I za totality vznikaly krásné zahrady (6. 9. 2022 – 1. 1. 2023, Národní zemědělské muzeum Praha; podrobnosti)
    K výstavě je vydán česko-anglický kritický katalog (viz monografie).


Konference

Další propagace projektu: