Konkrétní výstupy publikační činnosti ústavu biotechniky zeleně naleznete v Univerzitním informačním systému pod následujícím odkazem: Brožura publikační činnosti - Ústav biotechniky zeleně ZF

Seznam publikací můžete zobrazit prostřednictvím aplikace v Univerzitním informačním systému.

 

Výběr publikací členů ústavu biotechniky zeleně:

KREJČIŘÍK, Přemysl (ed.) et al. Krajinářské kompozice v období Josepha Hardtmutha. Praha: Národní technické muzeum, 2022. ISBN 978-80-7037-388-0.
Kup.
STEINOVÁ, Šárka a Roman ZÁMEČNÍK. I za totality vznikaly krásné zahrady = Beautiful gardens were created even under totalitarian regimes. Kritický katalog. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., 2022. ISBN 978-80-85881-55-4.
STEINOVÁ, Šárka a kol. HORTUS CAPTUS. Okrasné zahradnictví a zahradně-architektonická tvorba v letech 1939–1989. Praha: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., 2022. ISBN 978-80-85881-54-7.
  KŘESADLOVÁ, Lenka a kol. Sen o zeleném ráji: historické oranžerie, sbírkové skleníky a sortimenty rostlin s těmito stavbami související na území ČR. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-7509-902-0.

MARTINEK, Jiří (ed.) et al. Zaujatí rostlinami aneb příběh rostlin. Kritický katalog k výstavě realizované v areálu zámku Lednice od 1. 7. do 30. 9. 2022. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-7509-865-8.

Kritický katalog z výstavy je dostupný také zde.

KŘESADLOVÁ, Lenka, Jaromír TLUSTÝ a Jiří OLŠAN. „Na Dešti, na Péči, na Božím požehnání všechno záleží“: Zahradníci a další osobnosti zahradnického oboru, jejich vliv na dobovou zahradní tvorbu na území ČR. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-7509-878-8.
KUŤKOVÁ, Tatiana a kol. Květiny a květinový záhon. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-7509-864-1.
PEJCHAL, Miloš, Jiří SÁDLO a Lukáš ŠTEFL. Nepůvodní dřeviny v památkách zahradního umění. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2021. ISBN 978-80-86188-72-0.
Pozn.: publikace je dostupná i on-line pod ISBN 978-80-86188-71-3.
 

PERGL, Jan a Irena PERGLOVÁ (eds.). Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazní rostliny. Kritický katalog výstavy. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., 2020. ISBN 978-80-86188-65-2.

Pozn.: publikace je dostupná i on-line pod ISBN 978-80-86188-66-9.

  BAROŠ, Adam a Jiří MARTINEK. Smíšené trvalkové výsadby. Praha: Profi Press, 2018, 260 s. ISBN 978-80-86726-84-7.
STEINOVÁ, Šárka, Roman ZÁMEČNÍK, Stanislava OTTOMANSKÁ a kol. Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017, 504 s. ISBN 978-80-86874-79-1.
STEINOVÁ, Šárka, Roman ZÁMEČNÍK, Stanislava OTTOMANSKÁ and coll. Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners. Prague: National Agricultural Museum, 2017, 304 s. ISBN 978-80-86874-80-7.
OTTOMANSKÁ, Stanislava, Šárka STEINOVÁ a Roman ZÁMEČNÍK. Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů: kritický katalog. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017, 182 s. ISBN 978-80-86874-85-2.
OTTOMANSKÁ, Stanislava a Šárka STEINOVÁ. Život a dílo zahradního architekta Josefa Vaňka (1886-1968). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017, 306 s. ISBN 978-80-86874-84-5.

OTTOMANSKÁ, Stanislava a Šárka STEINOVÁ. Život, dílo a doba zahradního architekta Josefa Minibergera (1878-1955). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2015. ISBN 978-80-86874-61-6.

OTTOMANSKÁ, Stanislava a Šárka STEINOVÁ. Život a dílo zahradního architekta Josefa Kumpána (1885-1961). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2015. ISBN 978-80-86874-62-3.

KREJČIŘÍK, Přemysl, Miloš PEJCHAL, Pavel ŠIMEK, Pavel BULÍŘ a Roman PAVLAČKA. Dřeviny zámeckého parku v Lednici. Vydání první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-356-1.
PEJCHAL, Miloš a Přemysl KREJČIŘÍK. Historie pěstování dřevin v Lednicko-Valtickém areálu do první světové války. Vydání první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-388-2.
KREJČIŘÍK, Přemysl a Jana DROCHYTKOVÁ. Zahradní sítě: marketing a management zahrad. Vydání první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-392-9.
ZATLOUKAL, Pavel, Přemysl KREJČIŘÍK a Ondřej ZATLOUKAL. Lednicko-valtický areál: průvodce. Valtice: Průvodce parkem, 2013. ISBN 978-80-87073-63-6.
KUŤKOVÁ, Tatiana. Soudobé trendy v použití květin v zahradní a krajinářské architektuře: Contemporary trends in flower use in landscape architecture. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-708-3.
BULÍŘ, Pavel a Lucia BULÍŘOVÁ. Mrazuvzdorné kapradiny v zahradní a krajinářské tvorbě: Hardy ferns in landscape architecture. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. ISBN 978-80-7375-872-1.
KREJČIŘÍK, Přemysl a Ondřej ZATLOUKAL, ZATLOUKAL, Pavel (ed.). Lednicko-valtický areál. Praha: Foibos Books, 2012. ISBN 978-80-87073-45-2.
KŘESADLOVÁ, Lenka a Stanislav VILÍM. Encyklopedie tulipánů, hyacintů, begonií a dalších cibulnatých a hlíznatých rostlin. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2830-5.
KUŤKOVÁ, Tatiana. Velká kniha sušených rostlin. Praha: Ottovo nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7360-772-2

 

Publikované metodiky členů ústavu biotechniky zeleně:

BORUSÍK, Pavel, Pavel BULÍŘ a Pavel ŠIMEK. Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2022. ISBN 978-80-7509-833-7.

Metodika zahrnuje jak popis rozhodovacích procesů ve směru k péči o vegetační složku, tak soubor informací o technologických principech a postupech řešení péče. Nad rámec těchto informací je v metodice definována ověřená struktura postupně na sebe navazujících kroků rozhodovacího procesu ve fázi projednávání a schvalování navržené pěstební péče.

 

MARTINEK, Jiří a Přemysl KREJČIŘÍK. Použití rostlin v historických interiérech. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. ISBN 978-80-7509-829-0.

Metodika si v rámci sedmi kapitol klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů aplikovatelných při práci s rostlinami pěstovanými v interiérech objektů s kulturně-historickou hodnotou. Východiskem při její tvorbě byla snaha analyzovat množství dobových materiálů a informací, interpretovat je, a především upozornit na tento specifický segment lidské činnosti, kterému nebyla doposud v odborných kruzích věnována patřičná pozornost. Výzkum historických souvislostí v oblasti pěstování rostlin v interiérech je o to významnější vzhledem k aktuálním požadavkům správců či majitelů památkových objektů na doplňování prohlídkových tras živými rostlinami, ve snaze zobytnit historický interiér, a přilákat tak pozornost potenciálního návštěvníka.

KUŤKOVÁ, Tatiana, Jiří UHER a Kristýna KLASOVÁ. Metodika obnovy květinového záhonu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. ISBN 978-80-7509-807-8.

Květinové záhony představují významný detail památky zahradního umění. Práce je zaměřena na doporučení pracovních postupů obnovy květinových záhonů v objektech krajinářské architektury s významnou kulturně historickou hodnotou na území České republiky, které mohou být předmětem zájmu památkové péče.  Poskytuje návod na hodnocení aktuálního stavu záhonů, přístupy k jejich navrhování a projektování se zachováním vysokého stupně jejich autentičnosti. Důraz je kladen také na autenticitu historických sortimentů květin.

MARTINEK, Jiří a Bohuslav RABUŠIC. Použití květinových aranžmá v historických interiérech. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021. ISBN 978-80-7509-806-1.

Metodika si v rámci sedmi kapitol klade za cíl vymezit, definovat a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností a postupů vedoucích ke vzniku a prostorovému uspořádání instalací z řezaných květin v interiérech objektů s kulturně-historickou hodnotou. Východiskem při její tvorbě byla snaha analyzovat množství dobových materiálů a informací, interpretovat je, ale především upozornit na tento specifický segment lidské činnosti odehrávající se v průběhu historického vývoje lidské společnosti, kterému nebyla doposud v odborných kruzích věnována patřičná pozornost. Výzkum historických souvislostí v oblasti aranžování květin je o to významnější a naléhavější v návaznosti na aktuální požadavky realizace doprovodných akcí vytvářených v rámci prohlídkových tras mnoha památkových objektů, ve snaze přilákat pozornost potenciálního návštěvníka. Snaha o určité zobytnění historického interiéru za pomoci aranžmá z řezaných květin, byť jen na krátkou dobu, je tak stále častějším požadavkem soudobé praxe.

 

BORUSÍK, Pavel, Jiří MARTINEK a Pavel ŠIMEK. Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-726-2.

Porosty představují strukturálně složité uskupení dřevinných vegetačních prvků v úzké vazbě na funkční, provozní a kompoziční podstatu památky zahradního umění. Metodika hodnocení porostů v sobě zahrnuje jak popis současného stavu a perspektivy vegetační složky, tak soubor informací o funkčním, provozním a kompozičním stavu hodnoceného porostu. Model hodnocení obsahuje doporučenou a ověřenou strukturu atributů hodnocení včetně popisu metod zjišťování jejich hodnot. Metodika je zaměřena na popis stavu porostů, jako podkladu pro návrh pěstební péče, ale současně je velmi cennou součástí stavebně historického (zahradně architektonického) průzkumu celého objektu památky.

  SÁDLO, Jiří, Jan PERGL, Miloš PEJCHAL, Irena PERGLOVÁ, Petr PETŘÍK, Lukáš ŠTEFL a Martin VOJÍK. Management původních a nepůvodních rostlin v památkách zahradního umění. Parky a urbánní vegetace mezi biologií a kulturou. Certifikovaná metodika. Průhonice: BÚ AV ČR, v. v. i., 2020. ISBN 978‐80‐86188‐67‐6. Dostupné z: http://www.ibot.cas.cz/invasions/pdf/Sadlo%20a%20kol_Management%20puv%20a%20nep%20rostlin%20v%20PaZU%202020.pdf 
 

PEJCHAL, Miloš a Lukáš ŠTEFL. Metodická pomůcka k uplatnění autenticity dřevin v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika. Průhonice: BÚ AV ČR, v. v. i., 2020. ISBN 978-80-86188-68-3. Dostupné z: http://www.ibot.cas.cz/invasions/pdf/Pejchal%20&%20Stefl_Metodicka%20pomucka%20k%20uplatneni%20autenticity%20drevin_2020.pdf 

 

PEJCHAL, Miloš a Pavel ŠIMEK. Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče: certifikovaná metodika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. ISBN 978-80-7509-588-6.

Účelem metodiky je hodnocení současného stavu a potenciálu dřevin v památkách zahradní a krajinářské architektury (ZKA). Metodika je založena na vizuálním hodnocení a má modulární charakter a sestává ze základního modulu a rozšiřujícího (speciálního) modulu. Základní modul lze uplatnit ve všech objektech ZKA a tvoří ho následující skupiny atributů: identifikační, dendrometrické, popisné, kvalitativní a ostatní; zohledněna jsou i specifika specifických skupin dřevin (liány, tvarované dřeviny). Metodika je zaměřena jak na hodnocení jednotlivých exemplářů dřevin, tak i na hodnocení souborů jedinců (od jednotlivých skupin a porostů dřevin až po všechny dřeviny v objektu). Pro tyto soubory dřevin byl vypracován speciální kvalitativní atribut - tzv. dendrologický potenciál - vyjadřující schopnost stávajících dřevin zajistit stabilitu kompozice. Rozšiřující modul hodnocení je orientován na specifické potřeby památkové péče. Obsahuje 2 atributy vyjadřující historickou autenticitu dřevin - původnost (originálnost, hodnotu stáří) substance a schopnost nést princip obsažený v původní (originální) substanci. Třetí atribut vyjadřuje význam dřeviny v kompozici.

 

KUŤKOVÁ, Tatiana a Jiří UHER. Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-508-4.

Cílem metodiky je vytvoření metodického postupu, na základě kterého je možné postupovat při studiu, identifikaci a výběru vhodného sortimentu rostlin, s důrazem na rostliny okrasné – dřeviny, keře a byliny – při navrhování, projektování a realizování obnov zahradně-architektonických objektů období První Československé republiky, které mohou být předmětem zájmu památkové péče, s cílem podpořit a maximálně zachovat jejich autentičnost. Rovněž je cílem zprostředkovat přehled nejčastěji používaných rostlin v předmětném období.

 

ŠIMEK, Pavel a Lukáš ŠTEFL. Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-507-7.

Cílem metodiky je vytvoření metodického nástroje pro realizaci optimální péče o díla zahradní a krajinářské tvorby především s důrazem na vegetační složku kompozice. Východiskem při tvorbě metodiky byla snaha vytvořit funkční metodiku, která by odstranila informační bariéru v oblasti péče o vegetační prvky. Tomuto tématu, které je specifické právě pro období 1. Československé republiky, nebyla doposud v odborných kruzích věnována větší pozornost. Dílčím metodickým krokem proto byla relativně rozsáhlá analýza literárních zdrojů (především odborných periodik) a zpřístupnění dobových názorů tehdejších autorů na péči o objekty krajinářské architektury.

ZÁMEČNÍK, Roman a Pavel ŠIMEK. Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-491-9.

Metodika je zaměřena na obnovu vilových zahrad, které byly zakládány mezi světovými válkami 20. století v ČSR. Metodika je strukturována do sedmi kapitol, z nichž některé jsou dále členěny do podkapitol. Na vstupní údaje navazuje obecný úvod vymezující řešenou problematiku. V metodických východiscích jsou vysvětleny základní termíny, se kterými je v textu pracováno. Stručně je zmíněna také obnova historických zahrad – památek zahradního umění –v kontextu národní legislativy a ve vazbě na mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Metodické "jádro" dokumentu představuje kapitola nazvaná "DOPORUČENÉ POSTUPY". Zaměřena je na analýzu skladebních prvků kompozice a na interpretaci historického a současného stavu prvorepublikových zahrad. Závěrečná podkapitola je soustředěna na vlastní projekční přípravu obnovy.

ZÁMEČNÍK, Roman, Pavel VAIDA a Tatiana KUŤKOVÁ. Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl, která nezachytí záběr projektu. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-490-2.

Cílem metodiky je vytvoření metodického postupu, na základě kterého je možné provádět průzkum zahradně-architektonických děl, která vznikla mezi dvěma světovými válkami v tehdejším Československu a nebyla předmětem řešení projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky. Metodika se zaměřuje na řadu specifických činností, vycházejících z rozsahu a formy zkoumané oblasti kulturního dědictví, s cílem definovat postup identifikace, lokalizace, klasifikace, analýzy, interpretace a uchování informací o zkoumané oblasti prostřednictvím sofistikovaných sběrných databází. Metodika vychází ze základní premisy: co neznáme, to nemůžeme chránit a uchovávat pro následující generace. Opírá se o metody zpracování, vyhodnocování a uchování dat, které byly ověřeny prostřednictvím realizace projektu Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky. 

 

KREJČIŘÍK, Přemysl a Miloš PEJCHAL. Architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury: certifikovaná metodika. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2015.

Metodika "Architektonicko-historický průzkum památky krajinářské architektury" má být nástrojem pro dostatečně jednotný postup zjištění, shromáždění, utřídění a vyhodnocení informací o konkrétním díle krajinářské architektury, jež je předmětem zájmu památkové péče.

KREJČIŘÍK, Přemysl. Metodika organizace akce Víkend otevřených zahrad: certifikovaná metodikaLednice: Mendelova univerzita v Brně, 2015.

Metodika stanovuje postup pro přípravu a koordinaci celostátní akce, jejíž prostřednictvím jsou zpřístupněny a popularizovány přístupné i běžně nepřístupné zahrady a parky a jejíž hlavní náplní je odborně-populární, edukační, případně i kulturní program se širokým osvětovým dopadem na veřejnost. Akce je koncipována tak, aby se jí mohli zúčastnit zájemci (přihlašovatelé) o zpřístupnění objektu bez omezení jeho velikostí či formou. Postup zahrnuje vlastní organizační aktivity ústředního realizačního týmu i přihlašovatelů objektů a jednotnou prezentaci akce směrem k veřejnosti.

VELEBIL, Jiří, Pavel BULÍŘ, Vladimír VRABEC, Michal ANDREAS, Roman BUSINSKÝ a Ivo TÁBOR. Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění: certifikovaná metodika. Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2016. ISBN 978-80-87674-12-3.

Cílem metodiky je podat návod, jakým způsobem racionálně pečovat o dřeviny v památkách zahradního umění tak, aby bylo dosaženo co nejdelší doby existence dřevin na stanovišti při zachování všech požadovaných funkcí. Nosná je kapitola 4, která pojednává o jednotlivých pěstebních opatřeních. Jsou vysvětleny základní použité pojmy a definovány způsoby a formy použití dřevin v historické zeleni podle různých hledisek. Prezentovány jsou nejdůležitější právní předpisy týkající se problematiky. Zohledněny jsou též zásady výsadby dřevin a jejich autenticita v památkách zahradního umění.

 

PEJCHAL, Miloš a kol. Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče: certifikovaná metodika. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2015.

Účelem metodiky je hodnocení současného stavu a potenciálu dřevin v památkách zahradní a krajinářské architektury (ZKA). Metodika je založena na vizuálním hodnocení a má modulární charakter a sestává ze základního modulu a rozšiřujícího (speciálního) modulu. Základní modul lze uplatnit ve všech objektech ZKA a tvoří ho následující skupiny atributů: identifikační, dendrometrické, popisné, kvalitativní a ostatní; zohledněna jsou i specifika specifických skupin dřevin (liány, tvarované dřeviny). Metodika je zaměřena jak na hodnocení jednotlivých exemplářů dřevin, tak i na hodnocení souborů jedinců (od jednotlivých skupin a porostů dřevin až po všechny dřeviny v objektu). Pro tyto soubory dřevin byl vypracován speciální kvalitativní atribut - tzv. dendrologický potenciál - vyjadřující schopnost stávajících dřevin zajistit stabilitu kompozice. Rozšiřující modul hodnocení je orientován na specifické potřeby památkové péče. Obsahuje 2 atributy vyjadřující historickou autenticitu dřevin - původnost (originálnost, hodnotu stáří) substance a schopnost nést princip obsažený v původní (originální) substanci. Třetí atribut vyjadřuje význam dřeviny v kompozici.

ŠIMEK, Pavel a Roman ZÁMEČNÍK. Památková obnova vilových zahrad založených v meziválečném období. 1. vydání. Brno: Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem moderní architektury v Brně, 2015. 87 stran. Odborné a metodické publikace; svazek 64. ISBN 978-80-7480-038-2.

Cílem metodiky je seznámit odbornou veřejnost (památkáře a projektanty) s praktickými postupy, uplatňovanými v procesu předprojektové a projektové přípravy obnovy kulturních památek zahradního umění, založených v meziválečné době 20. století. Metodika je rozšířena o kapitoly, jejichž cílem je seznámit uživatele metodiky s historickým vývojem vilové zahrady a charakteristikou vilových zahrad meziválečného období v Československu.
Vlastní metodika je formálně strukturována do dílčích kapitol, věnovaných získávání historických zdrojů k řešené problematice, terénnímu průzkumu a specifikám projektování obnovy díla.

 

Publikované specializované mapy s odborným obsahem (Nmap) a památkové postupy (Npam) ústavu biotechniky zeleně:

 

   

ZÁMEČNÍK, Roman a Pavel ŠIMEK. Mapa objektů navržených k památkové ochraně. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2021.

Mapové dílo zprostředkovává informace o souboru objektů zahradní a krajinářské tvorby z let 1948 až 1989, které si, na základě provedených průzkumů a srovnávání, zasluhují památkovou ochranu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších právních předpisů. Jmenovitě jde o tyto objekty: Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně, Park nemocnice TGM v Hodoníně, Jižní svah se souborem soch Jana Šimka v Lázních Jeseník, Zahradně-architektonická úprava části Letenských sadů a svahu pod Letenskými sady v Praze, Park přátelství v Praze. Na základě vyhodnocení dostupných kartografických podkladů a archiválií byla interpretována jejich památková hodnota za současného provedení prostorové analýzy.

   

ZÁMEČNÍK, Roman a Pavel BORUSÍK. Vývoj kompozice vybraného segmentu objektů. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2021.

Mapové dílo zprostředkovává informace o kompozičních principech uplatněných při zakládání parků a zahrad z let 1948 až 1989 na území České republiky. Kompoziční principy byly interpretovány prostřednictvím syntézy analytických kartografických podkladů (letecké snímky, terénní průzkum aj), a to u objektů Park nemocnice TGM Hodonín, Nádvoří stanice metra Malostranská v Praze, Zámecká zahrada v Miloticích, Chvojkovy lomy v Plzni, Park Střed v Mostě, Zahrada zámku Kratochvíle u Netolic, Havlíčkovo náměstí v Žatci, Zahradně-architektonická úprava části Letenských sadů a svahu pod Letenskými sady v Praze, Park přátelství v Praze, Park Severní terasa (Laguna) v Ústí nad Labem, Sady 1. máje v Šumperku a Zámecká zahrada v Praze-Troji.

 

KŘESADLOVÁ, Lenka a Michaela LETÁ. Historické oranžérie a sbírkové skleníky na území ČR, jejich typologie a památkové hodnoty. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2021.

Cílem této specializované mapy s odborným obsahem je přinést souhrnný přehled problematiky historických staveb pro přezimování a prezentaci rostlin na našem území. Pomocí tabulek a grafických výstupů představuje téměř ucelený fond tohoto typu staveb nacházející se na území České republiky. Zjištěných 210 objektů bylo zařazeno do několika nově definovaných typologických kategorií a definována byla i jejich hodnota, respektive atributy, ze kterých se tato hodnota skládá: autentické koncepce, materiálové substance, historické integrity, typologické vzácnosti a umělecké hodnoty. Kulturně historické hodnoty byly stanoveny u 150 existujících oranžérií a skleníků.

 

BORUSÍK, Pavel, Pavel BULÍŘ a Pavel ŠIMEK. Návrh souboru opatření u porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2021.

Výsledkem zpracovaného souboru map je navržená a ověřená typologie mapového díla zaměřeného na návrh pěstebních opatření v památkách zahradního umění. Z hlediska typologického bylo potvrzeno opodstatněné členění návrhových map na skupiny: základní mapy (navržené jako oborový standard) a speciální mapy (fakultativně upřesňují návrh opatření podle specifika objektu). Soubor 15 mapových listů popisuje návrh opatření, která mají (v případě realizace) zajistit dlouhodobou stabilitu porostů dřevin jako významného kompozičního prvku pro šest modelově vybraných objektů památek zahradního umění (Kačina, Františkovy Lázně, Průhonice, Rájec nad Svitavou, Domanín, Uherčice).

 

 

ZÁMEČNÍK, Roman a Pavel BORUSÍK. Mapa identifikovaných a hodnocených objektů. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2020.

Cílem zpracování tohoto mapového díla (Nmap) bylo, na základě terénního průzkumu, studia archivních podkladů a analýzy osobních fondů architektů, předložit soubor map zaměřených na vyhodnocení souboru objektů (předpoklad cca 253 objektů), které byly lokalizovány na území České republiky a spadají do studovaného období (1939–1989). Do výsledného kartografického díla je proveden zákres lokalizace každého objektu prostřednictvím GPS. Každý objekt je také graficky rozlišen podle aktuálního stavu jeho fyzického zachování.

 

KUŤKOVÁ, Tatiana a Kristýna KLASOVÁ. Obnova květinových záhonů v modelových objektech památek zahradního umění. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2020.

Cílem zpracování specializované mapy s odborným obsahem je: a) výběr objektů krajinářské architektury s významnou kulturně historickou hodnotou s předpokládaným zastoupením květinových prvků, terénní průzkum pro posouzení aktuálního stavu květinových záhonů v nich, zpřístupnění výsledků formou on-line databáze;
b) posouzení aktuálního stavu květinových záhonů ve vybraných modelových objektech (Znojmo – Jubilejní park, Praha – promenáda před Šlechtovou vilou ve Stromovce, Lednice – zámecká zahrada); vypracování analýz, principů a způsobů obnovy záhonů v souladu s dobovými zdroji a současnými potřebami a možnostmi využití objektu; ověření obecných přístupů k autentickým obnovám záhonů.

 

PEJCHAL, Miloš a Lukáš ŠTEFL. Role vybraných taxonů nepůvodních dřevin v památce zahradního umění. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, v. v. i., 2020. Dostupné z: https://www.ibot.cas.cz/invasions/naki/nmap_role_nepuvodnich_drevin.htm

Cílem mapy s odborným obsahem je vytvoření analytického materiálu, který má ve vybraném objektu (1) zachytit lokalizaci vybraných taxonů nepůvodních dřevin s výraznou prostorotvornou funkcí (stávající či potenciální), (2) prezentovat jejich roli a význam, (3) srovnat výskyt těchto dřevin v minulosti se současností a zhodnotit případné rozdíly. Mapa zachycuje stav ve vybraných částech zámeckého parku v Lednici k roku 1938 a dále pak stav současný k roku 2019. Získané poznatky a data lze využít v oblasti managementu modelového objektu (správce objektu) a v oblasti památkové péče.

 

BORUSÍK, Pavel, Jiří MARTINEK a Pavel ŠIMEK. Analýza stavu porostů dřevin v modelových objektech památek zahradního umění. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2019.

Cílem zpracování specializované mapy s odborným obsahem je předložit strukturovaný soubor map modelových objektů památek zahradního umění s vymezením hodnocených porostů dřevin včetně patrných a zdokumentovaných funkčních, provozních, kompozičních a dalších vazeb. Porosty pro analýzu byly vybrány v modelových objektech, památkách zahradního umění. Každý vybraný porost reprezentuje specifický problém, popsán vždy u konkrétního objektu. Pro vypracování specializované mapy byly vybrány následující lokality: Kačina, Františkovy Lázně, Průhonice, Rájec-Jestřebí, Domanín a Horšovský Týn, které představují typologicky specifické ukázky využití porostů v památkách zahradního umění.

STEINOVÁ, Šárka a Lukáš ŠTEFL. Díla zahradní architektury první republiky ve veřejném prostoru. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Praha: Národní zemědělské muzeum; Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2017.

Cílem zpracování specializované mapy s odborným obsahem je identifikovat objekty zahradní architektury založené ve sledovaném období ve veřejném prostoru. Mapové dílo znázorňuje objekty Josefa Minibergera, Josefa Kumpána a Josefa Vaňka. Na základě získaných výsledků ze studia osobních pozůstalostí a osobních archivů vybraných zahradních architektů byly identifikovány konkrétní objekty krajinářské architektury, které byly podrobeny další analýze. Detailní pozornost byla zaměřena na popis funkčního typu „park“ a „parkově upravená plocha“.

ŠTEFL, Lukáš, Pavel VAIDA a Roman ZÁMEČNÍK. Opatření pro ochranu a zachování vybraného souboru objektů zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (identifikace objektů): Josef Kumpán, Josef Miniberger, Josef Vaněk. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2017.

Cílem zpracování specializované mapy s odborným obsahem je specifikovat kartograficky zobrazitelná opatření pro ochranu a zachování objektů krajinářské architektury založených ve sledovaném období. Jedná se o díla, která jsou autorsky připsaná třem významným zahradním architektům, kterými jsou Josef Kumpán, Josef Miniberger a Josef Vaněk.

 

KUŤKOVÁ, Tatiana, Helena GÁLOVÁ a Kristýna KLASOVÁ. Kompoziční principy a vegetační a technické prvky – vybrané objekty. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2017.

Cílem zpracování specializované mapy s odborným obsahem je na vybraných objektech krajinářské architektury založených ve sledovaném období a autorsky připsaných dvěma významným zahradním architektům, kterými jsou Josef Kumpán a Josef Vaněk, dokladovat a potvrdit přítomnost širokého spektra technických a vegetačních skladebných prvků a popsat kompozici objektu. Pro popis skladebných prvků byly využity zobecňující závěry vyplývající z analýzy plánové dokumentace.

 

KUŤKOVÁ, Tatiana, Pavel ŠIMEK a Pavel VAIDA. Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Vaněk. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2017.

Cílem zpracování specializované mapy s odborným obsahem je dokladovat objekty krajinářské architektury založené ve sledovaném období a autorsky připsané významnému zahradnímu architektovi Josefu Vaňkovi. Na základě získaných výsledků ze studia jeho osobní pozůstalosti a osobního archivu byly identifikovány konkrétní objekty krajinářské architektury. Tyto objekty, které jsou tvořeny relativně širokou škálou funkčních typů (dříve „druhy zeleně“), byly dále analyzovány a následně byly vybrány objekty, u kterých byl proveden terénní průzkum a bylo provedeno posouzení čitelnosti historické kompozice.

 

KUŤKOVÁ, Tatiana, Pavel ŠIMEK a Pavel VAIDA. Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Kumpán, Josef Miniberger. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2017.

Cílem zpracování specializované mapy s odborným obsahem je dokladovat objekty krajinářské architektury založené ve sledovaném období a autorsky připsané dvěma významným zahradním architektům, kterými jsou Josef Kumpán a Josef Miniberger. Na základě získaných výsledků ze studia jejich osobních fondů, archivovaných v Národním zemědělském muzeu, byly identifikovány konkrétní objekty krajinářské architektury. Tyto objekty, které jsou tvořeny relativně širokou škálou funkčních typů (dříve „druhy zeleně“), byly dále analyzovány a následně z nich byly vybrány objekty projektované předmětnými autory, u kterých byl proveden terénní průzkum a bylo provedeno posouzení čitelnosti historické kompozice.

 

MARTINEK, Jiří a Helena GÁLOVÁ. Dočasné instalace v památkách zahradní a krajinářské architektury: památkový postup. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2016.

Památkový postup si klade za cíl vymezit a podrobně charakterizovat ucelený soubor činností vedoucích ke vzniku a prostorovému uspořádání dočasné instalace objektů v památce zahradní a krajinářské architektury. Objekty se pro účely památkového postupu rozumějí díla výtvarného umění všech forem, floristické objekty (objekty tvořené rostlinným materiálem), objekty s edukační funkcí apod. památkový postup je v současnosti ve fázi schvalování.

památkový postup (3 MB)

 

KREJČIŘÍK, Přemysl a Miloš PEJCHAL. Popisy rostlin v památkových objektech: památkový postup. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2016.

Památkový postup navrhuje jak označovat popiskami rostliny v historických zahradách. Na příkladech dokládá typy popisek v jednotlivých historických obdobích.

památkový postup (4,6 MB)

 

KREJČIŘÍK, Přemysl. Vývoj a interpretace zámeckého parku v Lednici: soubor specializovaných map s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2015.

Výsledkem je soubor specializovaných map s odborným obsahem shrnující na klíčových dispozicích historických map vývoj zámeckého parku v Lednici. Jednotlivé mapy jsou popsány a je na nich upozorněno na nejvýznamnější objekty či změny, které jsou pro daný plán významné. Interpretace je shrnuta na vývoji jednotlivých kompozičních úseků. V konečném výsledku je soubor map převeden do jednotného měřítka a srovnán vedle sebe na schématu shrnující vývoj zámeckého parku v celém vývoji od roku 1647-1994.

mapa (15 MB) | průvodní zpráva (0,5 MB)

 

KREJČIŘÍK, Přemysl. Analýza autenticity vegetačních prvků v Libosadu v současné kompozici vztaženo k roku 1691: soubor specializovaných map s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2015.

Plány zachycují zlomová období o libosadu, jeho proměnách mezi jednotlivými zásahy do dispozice zahrady. Historických plánů je více, ale výše uvedený výběr představuje zásadní přelomy ve změně dispozice.

mapa (6,5 MB) | průvodní zpráva (0,6 MB)

 

PEJCHAL, Miloš, Lukáš ŠTEFL a Roman PAVLAČKA. Dendrologický potenciál kompozičních skupin zámeckého parku v Lednici. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2015.

V autory zpracované "Metodice hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče" je - mimo jiné - hodnocen kvalitativní atribut "dendrologický potenciál", vyjadřující schopnost stávajících dřevin zajistit stabilitu kompozice celého objektu či jeho dílčích kompozičních částí. Tato mapa ověřuje způsob hodnocení a vyjadřování dendrologického potenciálu v Zámeckém parku v Lednici, objektu na seznamu UNESCO. V parku o rozloze cca 190 ha bylo vymezeno 103 kompozičních jednotek s dřevinami a prostřednictvím pětibodové stupnice vyjádřen jejich dendrologický potenciál.

 

PEJCHAL, Miloš, Lukáš ŠTEFL a Roman PAVLAČKA. Historická vhodnost stromů v kompozici zámeckého parku v Lednici. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2015.

Dle autory zpracované "Metodiky hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče" má autenticita dřevin v památkách zahradní a krajinářské architektury dva aspekty: (1) původnost (originálnost, hodnotu stáří) substance a (2) schopnost nést princip obsažený v původní (originální) substanci. Tato mapa ověřuje na modelovém objektu Zámecký park v Lednici způsob hodnocení a vyjadřování druhého aspektu autenticity, nazývaného "historická vhodnost dřevin". Vhodný (kladný) z tohoto pohledu může být i nově vysázený jedinec, pokud jde o správný taxon dřeviny na správném místě, správně pěstovaný.

 

PEJCHAL, Miloš, Lukáš ŠTEFL a Roman PAVLAČKA. Původnost stromů v kompozici zámeckého parku v Lednici. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2015.

Dle autory zpracované "Metodiky hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče" má autenticita dřevin v památkách zahradní a krajinářské architektury dva aspekty: (1) původnost (originálnost, hodnotu stáří) substance a (2) schopnost nést princip obsažený v původní (originální) substanci. Tato mapa ověřuje na modelovém objektu Zámecký park v Lednici způsob hodnocení a vyjadřování prvního aspektu autenticity, nazývaného "původnost dřevin v kompozici". Tímto atributem se posuzuje originálnost (původnost) substance a z ní vyplývající "hodnota stáří", tedy fyzická existence dřeviny od zvoleného období v minulosti do současnosti. Toto období, ke kterému se původnost vztahuje, se stanoví na základě analýzy historického vývoje kompozice objektu či jeho části.