Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky

 

Projekt Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), financovaný Ministerstvem kultury ČR

Identifikace projektu dle CEP: DF13P01OVV003

Doba řešení: 24. 1. 2013–31. 12. 2017

Řešitelská pracoviště:

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici
Národní zemědělské muzeum Praha

Odpovědný řešitel projektu za MENDELU: doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc., Mendelova univerzita v Brně

Další informace zde. Odkaz na webové stránky projektu na řešitelském pracovišti NZM zde.

 

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zmapovat a vyhodnotit tvorbu vybraných zahradních architektů pracujících na území republiky zhruba v letech 1900–1950, posoudit dochované dílo, ověřit, zda je dostatečně chráněno v rámci platných předpisů, případně navrhnout zjištěná díla k ochraně, vytvořit metodiku péče o specifickou součást národního kulturního pokladu, kterou představuje tvorba zahradních architektů první poloviny 20. století, představit získané výsledky formou specializovaných publikací, specializované mapy a výstavy. Pro zajištění cílů projektu vytvořit metodické postupy a specificky zaměřený software.

 

Dílčí cíle projektu:

1. Analyzovat dochované osobní pozůstalosti a zahradní plány.

1.1 Ověřit, zda jsou dochované osobní pozůstalosti dostatečně chráněné v rámci platných předpisů a vytvořit databázi osobních, již řádně uspořádaných pozůstalostí podle platných předpisů.

1.2 Vytvořit specializovanou databázi publikací z uvedeného období, s nimiž se uvedení tvůrci setkávali a které reflektovaly jejich dílo.

1.3 Navrhnout opatření na záchranu této specifické části národního kulturního pokladu, tedy návrhy na ochranu a návrh certifikované metodiky, použitelné k zjištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl, které nezachytí záběr projektu. V souvislosti se zpracováním rozsáhlého archivu plánové dokumentace navrhnout certifikovanou metodiku pro zpřístupnění plánové dokumentace pro badatelské potřeby.

2. Na základě získaných výsledků interpretovat dílo vybraných zahradních architektů.

2.1 Vyhodnocení dochovaného stavu ve vybraných lokalitách a její dokumentace. Interpretace uplatňovaných principů v zahradní tvorbě s důrazem na typologii objektů a použití rostlinného sortimentu. Vytvoření software – nástroj pro prostorovou analýzu kompozice zahrad, jejich ochranu a péči.

2.2 Navrhnout certifikované metodiky péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky.

3. Zhodnotit získané výsledky do specializovaných publikací, specializované výstavy a zpracovat specializované mapy, přístupné prostřednictvím Internetu.

 

Aplikované výstupy projektu:

Název výstupu

Typ výstupu

Původce

Umístění

Stav

Metodika pro zpracování plánové dokumentace

Certifikovaná metodika (Nmet)

NZM

http://invenio.nusl.cz/record/253606

schváleno 

Metodika pro zpracování osobních pozůstalostí s významným podílem plánové dokumentace

Certifikovaná metodika (Nmet)

NZM

http://invenio.nusl.cz/record/253605/

schváleno 

Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky Certifikovaná metodika (Nmet) MENDELU http://invenio.nusl.cz/record/295627/ schváleno

Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl, která nezachytí záběr projektu

Certifikovaná metodika (Nmet)

MENDELU

http://invenio.nusl.cz/record/295626 

schváleno

Nástroj pro prostorovou analýzu kompozice zahrad a stanovení rozsahu nutné péče

Software (R)

MENDELU

http://www.zahradweb.cz

schváleno

Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Kumpán, Josef Miniberger

Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap)

MENDELU

Mapa 1 – Morava (PDF, 5 MB)

Mapa 2 – Čechy (PDF, 8 MB)

Mapa 3 – Praha (PDF, 10MB)

Popis metod a výsledků

schváleno

Dochovaná zahradně-architektonická díla vybraných zahradních architektů první republiky: Josef Vaněk

Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap)

MENDELU

Mapa 1 – Morava (PDF, 6 MB)

Mapa 2 – Čechy (PDF, 6 MB)

Mapa 3 – Praha (PDF, 6 MB)

Popis metod a výsledků

schváleno

Kompoziční principy a vegetační a technické prvky - vybrané objekty

Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap)

MENDELU

Mapa 1 – Zahrada pana L. Mlynáře, správce Jih. Mor. elektráren, v Třebíči, zahrada v Hrotovicích (Josef Vaněk) (PDF, 20 MB)

Mapa 2 – Městský hřbitov v Třebíči (Josef Kumpán) (PDF, 44 MB)

Mapa 3 – Zahrada P. J. Hoffmanna v Jaroměři (Josef Kumpán) (PDF, 38 MB)

Mapa 4 – Městské koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem (Josef Kumpán) (PDF, 27 MB)

Popis metod a výsledků

schváleno

Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky   Certifikovaná metodika (Nmet) MENDELU http://invenio.nusl.cz/record/370655 schváleno
Opatření pro ochranu a zachování vybraného souboru objektů zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (identifikace objektů): Josef Kumpán, Josef Miniberger, Josef Vaněk Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap) MENDELU

Mapa 1 (PDF, 6 MB)

Mapa 2 (ZIP, 32 MB)

Popis metod a výsledků

schváleno
Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky Certifikovaná metodika (Nmet) MENDELU http://invenio.nusl.cz/record/370654 schváleno
Díla zahradní architektury první republiky ve veřejném prostoru Specializovaná mapa s odborným obsahem (Nmap) NZM + MENDELU

Mapa 1 – Morava (PDF, 8 MB)

Mapa 2 – Čechy (PDF, 8 MB)

Mapa 3 – Praha (PDF, 7 MB)

Mapa 4 – Vybrané objekty (PDF, 14 MB)

Popis metod a výsledků

odevzdáno k posouzení

 

Monografie:

 

OTTOMANSKÁ, Stanislava a Šárka STEINOVÁ. Život, dílo a doba zahradního architekta Josefa Minibergera (1878-1955). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2015. ISBN 978-80-86874-61-6.
OTTOMANSKÁ, Stanislava a Šárka STEINOVÁ. Život a dílo zahradního architekta Josefa Kumpána (1885-1961). Praha: Národní zemědělské muzeum, 2015. ISBN 978-80-86874-62-3.

 

Články

 

ŠNAJDÁRKOVÁ, Romana a Tatiana KUŤKOVÁ. Použití růží (Rosa sp.) v zahradní a krajinářské architektuře v období 1. Československé republiky. Prameny a studie. 2014, č. 54, s. 7–40. ISSN 0862-8483.

ZÁMEČNÍK, Roman. Dílčí poznatky o tvorbě zahradního architekta Josefa Minibergra – park Svodov. Prameny a studie. 2014, č. 54, s. 42–66. ISSN 0862-8483.

ZÁMEČNÍK, Roman. Vilové zahrady projektované technickou kanceláří pro zakládání zahrad Josefa Vaňka v Chrudimi. Prameny a studie. 2015, č. 57, s. 110–147. ISSN 0862-8483.

ZÁMEČNÍK, Roman. Zahradní stavby a doplňky v díle zahradního architekta Josefa Kumpána (1885–1961). Prameny a studie. 2015, č. 55, s. 211–244. ISSN 0862-8483.

ŠNAJDÁRKOVÁ, Romana. Použití popínavých rostlin v zahradní a krajinářské architektuře Josefa Kumpána v období 1. Československé republiky. Prameny a studie. 2015, č. 57, s. 148–162. ISSN 0862-8483.

OTTOMANSKÁ, Stanislava, Eva SPĚVÁKOVÁ a Pavel VAIDA.  Možnosti využití archivních zdrojů Národního zemědělského muzea v Praze (osobní fond Josef Kumpán) pro účely aplikovaného výzkumu. Zprávy památkové péče. 2016, roč. 76, č.5, s. 535–541. ISSN 1210-5538.

UHER, Jiří. Modřence (Muscari Mill.) a jejich odrůdové sortimenty. Zahradnictví. 2016, sv. 15, č. 4, s. 28–33. ISSN 1213-7596.

UHER, Jiří. Jarmanky (Astrantia L.) – historie pěstování a odrůdové sortimenty. Zahradnictví. 2016, sv. 15, č. 10, s. 28–33. ISSN 1213-7596.

UHER, Jiří. Rod Veronicastrum Heist. ex Fabr. – historie pěstování a odrůdové sortimenty. Zahradnictví. 2016, sv. 15, č. 12, s. 40–45. ISSN 1213-7596.