Významná a neřešená témata krajinářské architektury

 

Název projektu v anglickém jazyce: Important and unresolved topics of landscape architecture
Projekt Programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030 (NAKI III), financovaný Ministerstvem kultury ČR.

Identifikace projektu dle CEP: DH23P03OVV053

Doba řešení: 1. 3. 2023–31. 12. 2027

Řešitelská pracoviště:

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

Odpovědný řešitel projektu: doc. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně

 

Hlavní cíle projektu:

Obor krajinářská architektura je oborem s velmi širokým záběrem, řešícím témata od zkoumání historického vývoje památek zahradního umění, přes zakládání jednotlivých skladebných prvků děl krajinářské architektury, péči a rozvoj o celé objekty krajinářské architektury, až po plánování budoucí podoby a obyvatelnosti lidských sídel. Vedle nosných témat oboru, kterým je ve vědeckém bádání věnována dlouhodobě pozornost, existují důležitá témata, kterým je věnována pozornost pouze okrajová nebo vůbec žádná. A právě soubor těchto témat je předmětem řešení tohoto projektu.

Projekt je navržen jako soubor významných a doposud neřešených, zdánlivě nesouvisejících témat krajinářské architektury. Společnou vlastností těchto témat je vedle podílení se na formování národní a kulturní identity podoby našich zahrad, parků, měst i okolní krajiny, jejich nesporný význam pro státní památkovou péči, a hlavně pro udržitelný rozvoj objektů krajinářské architektury obecně.

Jedná se o témata: (1) Lázeňský park jako česko-slovenský fenomén, (2) Ke kořenům krajinářské architektury, (3) Les jako součást urbanistické kompozice sídel, (4) Stromy pro budoucnost.

Absence aplikovaného výzkumu v těchto tématech může vést k nepoznání hodnot a významu, které tato témata pro společnost a její národní a kulturní identitu představují. To může mít za následek nevratné ohrožení podstaty těchto tematických oblastí, ztrátu jejich hodnot, a především nevyužití jejich potenciálu pro stávající či budoucí generace. Přesně tomuto chce předložený projekt zabránit. Cílem projektu tak tedy je v předložených čtyřech tématech: (1) popsat, zdokumentovat a interpretovat jejich význam a hodnoty, (2) popsat možnosti jejich zachování, ochrany a koncepční péče, (3) navrhnout možnosti využití zjištěného v dalším rozvoji těchto hodnot a aplikovaného využití v praxi.

K dosažení těchto cílů je navrženo celkem 36 výstupů, z toho 18 výstupů aplikačních.